Jachtkalender

De jacht is in de aangegeven periode toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een halfuur voor zonsopgang tot een haf uur na zonsondergang:
 • Haas  15 oktober t/m 31 december
 • Fazanthaan 15 oktober t/m 31 januari
 • Fazanthen 15 oktober t/m 31 december
 • Wilde eend 15 augustus t/m 31 januari
 • Houtduif  15 oktober t/m 31 januari ***
 • Wild konijn 15 augustus t/m 31 januari ***
 • Patrijs  de jacht op de patrijs is gesloten

*** Konijn, houtduif, mogen het hele jaar geschoten worden in het kader van beheer/schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

      
De landelijk vrijgestelde diersoorten, die bij schade of dreigende schade (landbouwschade en Faunaschade) mogen worden bestreden, conform bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding diersoorten zijn;
 • Zwarte kraai,
 • Kauw,
 • Houtduif,
 • Konijn,
 • Canadese gans,
 • Vos

VERWILDERDE DIERSOORTEN EN EXOTEN:

Niet beschermde inheemse diersoorten dit zijn (verwilderde huisdiersoorten en exoten) vallen niet onder de bescherming van de wet, dit zijn bijvoorbeeld verbasterde boerenganzen, nijlgansen, beverrat,muskusrat, de Indische gans, wasbeer, marterhond en muntjak.
De bovengenoemde soorten mogen alleen worden gedood, indien hiervoor een vrijstelling conform de Wet Natuurbescherming door de betreffende provincie is afgegeven  en mogen dan met alle middelen die genoemd zijn in art 5, Besluit Beheer en schadebestrijding dieren.
Voor meer informatie over de per provincie aangewezen diersoorten zie:
Doden exoten en verwilderde dieren niet (meer) zonder meer toegestaan
Wel heeft u hiervoor de toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing.

GROFWILD:

De jacht op alle soorten grofwild (Ree, wilde zwijnen)  is niet geopend en wordt slechts op ontheffing van de Wet Natuurbescherming door de provincie toegestaan voor de, op de vermelde ontheffing, genoemde soorten, aantallen en periodes.

ONBESCHERMDE DIEREN:

Als niet tot de inheemse fauna behorende dieren, (AMVB beheer en schadebestrijding genoemde bijlage 1 en 2), welke ter voorkoming van belangrijke schade van gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, dan wel ter bescherming van flora en fauna, of in het belang van de volksgezondheid kunnen worden beperkt. Deze dieren evenals bruine- en zwarte rat, woelrat en mol mogen gedurende het hele jaar in het jachtveld worden gevangen en gedood, met alle toegestane middelen. Het doden van deze dieren is geen jagen in de zin van de Wet Natuurbescherming.

OVERIGE BEPALINGEN:

Periode binnen het etmaal waarin de jacht mag worden uitgeoefend:
• Niet gejaagd mag worden op zondagen, de Nieuwjaarsdag en de erkende christelijke feestdagen. Een uitzondering vormt de jacht met kastvallen die dan wel mag worden uitgeoefend.
Bijzondere bepalingen betreffende de jacht op waterwild:
In afwijking van het bovenstaande is:
• de jacht op alle soorten waterwild door middel van mechanische en/of elektrische
   lok instrumenten verboden
• de jacht door middel van geregistreerde eendenkooien slechts geopend op: - Wilde eend van
   15 augustus t/m 31 januari
• de jacht op (water)wild met het geweer verboden voor zover dat wild zich bevindt binnen een
   straal van 200 meter rond plaatsen waar voer is verstrekt met als oogmerk (water)wild te     lokken en te bejagen zie hiervoor Wet Natuurbescherming.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.